ЈН 100-17-П

ЈАВНА НАБАВКА БР: 100-17-П

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка регистрованог лека ван Листе лекова – anagrelid 0,5mg kapsule, за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА: преговарачки поступак без објављивања позива

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУОбавештење о покретању поступка ЈН 100-17-П

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 100-17-П

Одлука о додели уговора у поступку ЈН 100-17-П

Обавештење о закљученом уговору ЈН 100-17-П