61-17-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 61-17-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка регистрованог лека ван Листе лекова – anagrelid 0,5mg kapsule, за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 61-17-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАKонкурсна документација за ЈН 61-17-O

Одлука о обустави поступка ЈН 61-17-О