95-17-O

ЈАВНА НАБАВКА:95-17-O – Сервис и одржавање CTG апарата произвођача „Gima”, „Agilent”, „Hewlett Packard”

мења се и гласи

95-17-O – Сервис и одржавање CTG апарата, подељена по партијама:

Партија 1- Сервис и одржавање CTG апарата произвођача „Bionet “

Партија 2- Сервис и одржавање CTG апарата произвођача „Agilent”, „Hewlett Packard”

ВРСТА ПОСТУПКА:отворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA 95-17-O

DODATNO POJAŠNJENJE 1

DODATNO POJAŠNJENJE 2

IZMENA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDE 95-17-O

IZMENA 1 KONKURSNE DOKUMENTACIJE 95-17-O

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE

Odluka o dodeli ugovora 95-17-O

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU p1

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU p2