ЈН 210-17-П

ЈАВНА НАБАВКА БР: 210-17-П

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка филмова за ЦТ 35×43 за камере DV5700, DV8900, DV5950 произвођача Carestream за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА: преговарачки поступак са објављивањем позива

ДОКУМЕНТАЦИЈАПозив за подношење понуда ЈН 210-17-П

 Одлука о додели уговора у поступку ЈН 210-17-П

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 210-17-P