26-18-ОС

ЈАВНА НАБАВКА БР: 26-18-ОС

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка радиофармацеутика и радиоактивних изотопа за потребе Центра за лабораторијску медицину у оквиру Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак, ради закључења оквирног споразума.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 26-18-ОС

ДОКУМЕНТАЦИЈАКонкурсна документација ЈН 26-18-ОС

Oдлука о обустави поступка ЈН 26-18-ОС

Обавештење о обустави ЈН 26-18-ОС