ЈН 270-18-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 270-18-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка нерегистрованог лека са Д Листе лекова – vinblastin 10mg/5ml за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 270-18-О

ДОКУМЕНТАЦИЈАKонкурсна документација за ЈН 270-18-О

Одлука о додели уговора за ЈН 270-18-О

Обавештење о закљученом уговору ЈН 270-18-O