JН 47-19-П

ЈАВНА НАБАВКА БР: 47-19-П

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка осталог медицинског материјала за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА: преговарачки поступак без објављивања позива

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУОбавештење о покретању поступка ЈН 47-19-П

ДОКУМЕНТАЦИЈАKонкурсна документација за ЈН 47-19-П

Одлука о додели уговора за ЈН 47-19-П

Обавештење о закљученом уговору ЈН 47-19-П, п.1,2,3

Обавештење о закљученом уговору ЈН 47-19-П, п.4