ЈН 175-19-П

ЈАВНА НАБАВКА БР: 175-19-П

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка шавног материјала – Nylon monofilament за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА: Преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда члан 35. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама

НАПОМЕНА: Наручилац је донео одлуку да у преговарачки поступак позове само и све понуђаче који су учествовали у отвореном поступку да допуне своје понуде, тако да их учине прихватљивим, те није дужан да објави позив за подношење понуда.

Одлука о додели уговора за ЈН 175-19-П

Обавештење о закљученом уговору ЈН 175-19-П