ЈН 371-19-П

ЈАВНА НАБАВКА БР: 371-19-П

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:Набавка ситног остеосинтетског материјала за потребе Клинике за ортопедску хирургију и трауматологију Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА: Преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда (чл.35 став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама)

НАПОМЕНА: Наручилац је донео одлуку да у преговарачки поступак позове само и све понуђаче који су учествовали у отвореном поступку да допуне своје понуде, тако да их учине прихватљивим, те није дужан да објави позив за подношење понуда.

Odluka o dodeli ugovora jn 371-19-P 

Обавештење о закљученом уговору ЈН 371-19-П