ЈН 10-20-П

ЈАВНА НАБАВКА БР: 10-20-П

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:Набавка протеза за отосклерозу за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА: Преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда (члан 35. став 1. тачка1. Закона о јавним набавкама)

НАПОМЕНА: Преговарачки поступак се примењује на основу члана 35. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама, јер је наручилац у отвореном поступку јавне набавке бр. 363-19-O- Набавка клипсева за неурохирургију и протеза за отосклерозу за потребе Клиничког центра Војводине, за партију бр. 2 – Протезе за отосклерозу, добио само једну понуду која је оцењена као неприхватљива, из разлога што је понуђена цена без урачунатог ПДВ-а већа од процењене вредности за предметну партију. Наручилац је донео одлуку да у преговарачки поступак позове само и једино понуђача који је учествовао у предметној партији, како би допунио своју понуду и тако је учинио прихватљивом. 

Odluka o dodeli ugovora za JN 10-20-P

Обавештење о закљученом уговору ЈН 10-20-П