Претходно обавештење – набавка лекова, лабораторијског, санитетског и уградног материјала

На основу члана 59. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник Р. Србије“, бр. 124/2012)

НАРУЧИЛАЦ
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ
Ул. Хајдук Вељкова бр. 1, Нови Сад
(www.kcv.rs)

ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ

Врста наручиоца: ЗДРАВСТВО

Врста предмета: Добра

За добра и услуге:
• набавка санитетског и медицинског потрошног материјала за потребе Клиничког центра Војводине
• набавка лекова за потребе Клиничког центра Војводине
• набавка ортопедског материјала за потребе Клиничког центра Војводине
• набавка уградног и осталог уградног материјала за потребе Клиничког центра Војводине
• набавка лабораторијског медицинског потрошног материјала за потребе Клиничког цнетра Војводине.

Оквирни датум објављивања позива за подношење понуда и за закључење уговора: у наредних 6 месеци од објављивања обавештења.

Број уговора које наручилац намерава закључити: 200.

Адреса и интернет адреса државног органа или организације, односно органа или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл:

Министарство финансија – Пореска управа Републике Србије
Саве Машковића 3-5, Београд; Република Србија, www.poreskauprava.gov.rs;

Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине
Немањина 22-26, Београд, Република Србија, www.merz.gov.rs;

Министарство рада, запошљавања и социјалне политике
Немањина 11, Београд, Република Србија, www.minrzs.gov.rs;

Завод за социјално осигурање
Бул. уметности 10, Нови Београд, Република Србија, www.zso.gov.rs;

Агенција за заштиту животне средине
Руже Јовановић 27а, Београд (улаз из Жабљачке улице), Република Србија, www.sepa.gov.rs.