ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ – набавка медицинске опреме за потребе Клиничког центра Војводине

На основу члана 59. Закона о јавним набавкама

 („Службени гласник Р. Србије“, бр. 124/2012)

 

НАРУЧИЛАЦ

КЛИНИЧКИ  ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ

ул. Хајдук Вељкова бр. 1, Нови Сад

(www.kcv.rs)

ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ

Врста наручиоца: ЗДРАВСТВО

 

Врста предмета: Добра

 

За добра и услуге:

  • набавка медицинске опреме за потребе Клиничког центра Војводине

 

Оквирни датум објављивања позива за подношење понуда и за закључење уговора: у наредних 6 месеци од објављивања обавештења

 

Број уговора које наручилац намерава закључити: 50

 

Адреса и интернет адреса државног органа или организације, односно органа или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл:

 

Министарство финансија и привреде – Пореска управа Републике Србије

Саве Машковића 3-5, Београд; Република Србија, www.poreskauprava.gov.rs;

 

Министарство Eнергетике, развоја и заштите животне средине

Немањина 22-26, Београд, Република Србија, www.merz.gov.rs;

 

Министарство рада, запошљавања и социјалне политике

Немањина 11, Београд, Република Србија, www.minrzs.gov.rs;

 

Завод за социјално осигурање

Бул. уметности  10, Нови Београд, Република Србија, www.zso.gov.rs

 

Агенција за заштиту животне средине

Руже Јовановић 27а, Београд (улаз из Жабљачке улице), Република Србија, www.sepa.gov.rs