195-13-П

ЈАВНА НАБАВКА БР: 195-13-П

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка реагенаса и потрошног материјала за апарат BFT, за потребе Ургентне лабораторије, у оквиру Ургентног центра Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА: преговарачки поступак без објављивања позива

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКАОбавештење о покретању поступка

ДОКУМЕНТАЦИЈАКонкурсна документација за JН 195-13-П

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ  УГОВОРАОдлука о додели уговора за ЈН 195-13-П

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРАОбавештење о закљученом уговору за ЈН 195-13-П