JН 125-15-П

ЈАВНА НАБАВКА БР: 125-15-П

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕнабавка филмова за Гама камеру, за потребе Центра за лабораторијску медицину у оквиру Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА: преговарачки поступак без објављивања позива

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУОбавештење о покретању поступка JН 125-15-П

ДОКУМЕНТАЦИЈАКонкурсна документација за ЈН 125-15-П

 Обавештење о закљученом уговору за ЈН 125-15-П