ЈН 89-15-П

ЈАВНА НАБАВКА БР: 89-15-П

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕнабавка регистрованих лекова ван Листе лекова – kalcijum-polistiren sulfonat, за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА: преговарачки поступак без објављивања позива

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУОбавештење о покретању поступка JН 89-15-П

ДОКУМЕНТАЦИЈАКонкурсна документација за ЈН 89-15-П

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 89-15-П