ЈН 88-15-П

ЈАВНА НАБАВКА БР: 88-15-П

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

ВРСТА ПОСТУПКА: преговарачки поступак без објављивања позива

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУОбавештење о покретању поступка JН 88-15-П

ДОКУМЕНТАЦИЈАКонкурсна документација за ЈН 88-15-П