Објава претходног обавештења за медицинску опрему

На основу члана 59. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Р. Србије“, бр. 124/2012)

НАРУЧИЛАЦ
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ
ул. Хајдук Вељкова бр. 1, Нови Сад
(www.kcv.rs)

Објављује

ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ

Врста наручиоца: ЗДРАВСТВО
За добра и услуге: набавка медицинске опреме за потребе Клиничког центра Војводине
33100000 – медицинска опрема

Оквирни датум објављивања позива за подношење понуда и за закључење уговора:
– Објављивање позива у року од 6 месеци од дана од дана објављивања претходног обавештања
– Уговор ће бити закључен у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права, осим у случајевима из члана 112. ЗЈН, односно, у року од 8 дана од дана стицања законсkих услова.

Број уговора које наручилац намерава закључити: 1

Адреса и интернет адреса државног органа или организације, односно органа или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл:

Министарство финансија и привреде – Пореска управа Републике Србије
Саве Машковића 3-5, Београд; Република Србија, www.poreskauprava.gov.rs;

Министарство Eнергетике, развоја и заштите животне средине
Немањина 22-26, Београд, Република Србија, www.merz.gov.rs;

Министарство рада, запошљавања и социјалне политике
Немањина 11, Београд, Република Србија, www.minrzs.gov.rs;

Завод за социјално осигурање
Бул. уметности 10, Нови Београд, Република Србија, www.zso.gov.rs

Агенција за заштиту животне средине
Руже Јовановић 27а, Београд (улаз из Жабљачке улице), Република Србија, www.sepa.gov.rs