Објава претходног обавештења за уља за ложење

На основу члана 59. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Р. Србије“, бр. 124/2012)

НАРУЧИЛАЦ

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ
ул. Хајдук Вељкова бр. 1, Нови Сад

(www.kcv.rs)

Објављује

ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ

Врста наручиоца: ЗДРАВСТВО

Oпис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Уље за ложење; 091351000 – Уља за ложење.

Оквирни датум објављивања позива за подношење понуда и за закључење уговора:

– Објављивање позива у року од 3 месеца од дана објављивања претходног обавештања
– Уговор ће бити закључен у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права, осим у случајевима из члана 112. ЗЈН, односно, у року од 8 дана од дана стицања законсkих услова.

Број уговора које наручилац намерава закључити:
Један.

Адреса и интернет адреса државног органа или организације, односно органа или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл:

Министарство финансија и привреде – Пореска управа Републике Србије
Саве Машковића 3-5, Београд; Република Србија, www.poreskauprava.gov.rs

Министарство Eнергетике, развоја и заштите животне средине
Немањина 22-26, Београд, Република Србија, www.merz.gov.rs

Министарство рада, запошљавања и социјалне политике
Немањина 11, Београд, Република Србија, www.minrzs.gov.rs

Завод за социјално осигурање
Бул. уметности 10, Нови Београд, Република Србија, www.zso.gov.rs

Агенција за заштиту животне средине
Руже Јовановић 27а, Београд (улаз из Жабљачке улице), Република Србија, www.sepa.gov.rs