ЈН 169-16-П

ЈАВНА НАБАВКА БР: 169-16-П

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:Набавка потрошног материјала за апарат за интраоперативни неурофизиолошки мониторинг за потребе клинике за неурохирургију Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА: преговарачки поступак без објављивања позива

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ:Обавештење о покретању поступка ЈН 169-16-П

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Конкурсна документација за ЈН 169-16-П

 Odluka o dodeli Ugovora 169-16-P

Обавештење о закљученом уговору ЈН 169-16-П