42-17-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 42-17-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка сетова за перкутану нефростому за потребе Клиничког центра Војводине.

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 42-17-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАKонкурсна документација за ЈН 42-17-O

Додатно појашњење бр. 1 за ЈН 42-17-O

Odluka o dodeli Ugovora 42-17-O

Обавештење о закљученом уговору ЈН 42-17-О