60-17-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 60-17-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка система за инфузију за инфузиону пумпу Volumat Agilia, артеријских канила и феморалних катетера за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 60-17-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАKонкурсна документација за ЈН 60-17-O

Oдлука о додели уговора у поступку ЈН 60-17-О

Обавештење о закљученом уговору ЈН 60-17-О,p.2

Обавештење о закљученом уговору ЈН 60-17-О,p.3

Обавештење о закљученом уговору ЈН 60-17-О,p.1