260-13-P

ЈАВНА НАБАВКА: 260-13-П – Сервис и одржавање УПС уређаја за потребе Клиничког центра

ВРСТА ПОСТУПКА:   Преговарачки поступак са објављивањем позива (члан 35.)

Клинички центар Војводине из Новог Сада, Хајдук Вељкова 1, као Наручилац, објавио је дана 04.09.2013. године позив за подношење понуде за јавну набавку, подељену у 2 партије, број 148-13-О – Партија 1. – Сервис и одржавање УПС уређаја за потребе КЦВ и Партија 2. – Набавка и уградња акумулатора за централни УПС на ГАК-у. У овом поступку, за обе партије, је поднета само једна неприхватљива понуда. Поступак је обустављен у складу са чланом 109. Закона о јавним набавкама, став 1., јер нису испуњени услови за доделу уговора.

Преговарачки поступак је покренут на основу члана 35.1.1) Закона о јавним набавкама, само за партију 1. – Сервис и одржавање УПС уређаја за потребе КЦВ:

– ако у отвореном, рестриктивном или квалификационом  поступку или конкурентном дијалогу добије све неприхватљиве понуде, под условом да се првобитно одређени услови за учешће у поступку, техничке спецификације и критеријум за доделу уговора не мењају.

Ако наручилац одлучи да у преговарачки поступак позове само и све понуђаче који су учествовали у отвореном, да допуне своје понуде, тако да их учине прихватљивим, није дужан да објави позив за подношење понуда. 

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

 OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 

Програмски додатак за старије верзије MS OFFICE-а
Инсталирајте овај додатак уколико желите да отварате, уређујете и сачувате документе који си креирани у новијим верзијама Word-a, Excel-a i PowerPoint-a.
Преузимање ОВДЕ