279-13-P

ЈАВНА НАБАВКА: 

279-13-П – Сервисирање и генерални ремонт лифтова у објекту Поликлинике Клиничког центра Војводине, 50700000 услуге поправке и одржавање инсталације у зградама, 5075000 услуге одржавања лифтова.

ВРСТА ПОСТУПКА:

Преговарачки поступак  са објављивањем јавног позива 35.1.1)

Клинички центар Војводине из Новог Сада, Хајдук Вељкова 1, као Наручилац, објавио је дана 27.08.2013. године позив за подношење понуде за јавну набавку – 164-13-О – Претходни и периодични лекарски прегледи запослених на местима са повећаним ризиком за 2013. годину. У овом поступку су поднете две неприхватљиве понуде. Поступак је обустављен у складу са чланом 109. Закона о јавним набавкама, став 1., јер нису испуњени услови за доделу уговора.

Преговарачки поступак је покренут на основу члана 35.1.1) Закона о јавним набавкама – ако у отвореном, рестриктивном или квалификационом  поступку или конкурентном дијалогу добије све неприхватљиве понуде, под условом да се првобитно одређени услови за учешће у поступку, техничке спецификације и критеријум за доделу уговора не мењају. Ако наручилац одлучи да у преговарачки поступак позове само и све понуђаче који су учествовали у отвореном, рестриктивном или квалификационом поступку или конкурентном дијалогу да допуне своје понуде , тако да их учине прихватљивим, није дужан да објави позив за подношење понуда.

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

 

 OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Програмски додатак за старије верзије MS OFFICE-а
Инсталирајте овај додатак уколико желите да отварате, уређујете и сачувате документе који си креирани у новијим верзијама Word-a, Excel-a i PowerPoint-a.
Преузимање ОВДЕ