JН 292-13-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 292-13-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Добра – набавка сетова за измену плазме за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 292-13-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАКонкурсна документација за ЈН 292-13-О