96-18-ОС

ЈАВНА НАБАВКА БР: 96-18-ОС

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка генератора радиоактивности и радиофармацеутика за потребе Центра за лабораторијску медицину у оквиру Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак, ради закључења оквирног споразума.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 96-18-ОС

ДОКУМЕНТАЦИЈАКонкурсна документација за ЈН 96-18-ОС

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА ЈН 96-18-ОС

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за ЈН 96-18-ОС

Обавештење о закљученом уговору бр.1 за ЈН 96-18-ОС

Обавештење о закљученом уговору бр.2 за ЈН 96-18-ОС