ЈН 264-18-П

ЈАВНА НАБАВКА БР: 264-18-П

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка рукавица за негу и  подлога за ВАСТ/АLERT апарат за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА: преговарачки поступак без објављивања позива

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУОбавештење о покретању поступка за ЈН 264-18-П

ДОКУМЕНТАЦИЈАKонкурсна документација за ЈН 264-18-П

 Одлука о додели уговора за ЈН 264-18-П

Обавештење о закљученом уговору ЈН 264-18-П,п.2

Обавештење о закљученом уговору ЈН 264-18-П,п.1