ЈН 73-14-М

ЈАВНА НАБАВКА БР: 73-14-М

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕнабавка материјала EEГ и ЕМГ за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАпоступак јавне набавке мале вредности

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 73-14-М

ДОКУМЕНТАЦИЈАКонкурсна документација за ЈН 73-14-М

 Додатно појашњење 1 за ЈН 73-14-М

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 73-14-М