JN 75-14-M

ЈАВНА НАБАВКА БР: 75-14-M

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕнабавка материјала за уродинамику и каутере ERBE 

ВРСТА ПОСТУПКА: поступак јавне набавке мале вредности

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 75-14-М

ДОКУМЕНТАЦИЈАКонкурсна документација за ЈН 75-14-М

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 75-14-М