ЈН 129-15-П

ЈАВНА НАБАВКА БР: 129-15-П

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕнабавка реагенаса и потрошног материјала за апарат  ILYTE Na/K/Ca/ph за потребе Центра за лабораторијску медицину у оквиру Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА: преговарачки поступак без објављивања позива

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУОбавештење о покретању поступка JН 129-15-П

ДОКУМЕНТАЦИЈАКонкурсна документација за ЈН 129-15-П

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 129-15-П