133-15-П

ЈАВНА НАБАВКА:Санација подне плоче у објекту Централне кухиње КЦВ-а

ВРСТА ПОСТУПКА:преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

OBAVEŠTENJE O POKRETANJU PP BEZ OBJAVLJIVANJA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA – 133-15-P

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU