ЈН 221-15-М Набавка лабораторијског потрошног материјала за потребе свих лабораторија у оквиру Клиничког центра Војводине

ЈАВНА НАБАВКА БР: 221-15-М

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка лабораторијског потрошног материјала за потребе свих лабораторија у оквиру Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА:   Поступак јавне набавке мале вредности

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 221-15-М

ДОКУМЕНТАЦИЈАKонкурсна документација за ЈН 221-15-M

 Odluka o dodeli ugovora 221-15-M

 Odluka o izmeni odluke o dodeli ugovora 221-15-M

 Обавештење о закљученом уговору за ЈН 221-15-М, п.2 

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 221-15-М, п.3 

Обавештење о обустави пartije 1, ЈН 221-15-М 

Обавештење о обустави пartije 4, ЈН 221-15-М