ЈН 213-15-M Набавка четвороканалног дрена и резервоара за потребе клиника Клиничког центра Војводине

ЈАВНА НАБАВКА БР: 213-15-М

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка четвороканалног дрена и резервоара за потребе клиника Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА:   Поступак јавне набавке мале вредности

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 213-15-М

ДОКУМЕНТАЦИЈАKонкурсна документација за ЈН 213-15-M

Измена конкурсне документације за ЈН 213-15-M

Odluka o dodeli Ugovora 213-15-M

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 213-15-M