214-16-O

ЈАВНА НАБАВКА БР: 214-16-O

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка материјала предвиђеног за примену континуираних дијализних/плазмаферетских процедура за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 214-16-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 214-16-O

Додатно појашњење бр. 1 за ЈН 214-16-O

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈН 214-16-О

 Измена Конкурсне документације за ЈН 214-16-О

Одлука о додели уговора за ЈН 214-16-О

Обавештење о закљученом уговору 214-16-О