86-18-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 86-18-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка poliglecaprone 25 monofilament за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 86-18-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАКонкурсна документација за ЈН 86-18-O

Odluka o dodeli ugovora 86-18-O

Обавештење о закљученом уговору ЈН 86-18-О