JН 25-14-П

ЈАВНА НАБАВКА БР: 25-14-П

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка галенских лекова који се употребљавају у хуманој медицини за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА: преговарачки поступак без објављиваља позива

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУОбавештење о покретању поступка JН 25-14-П

ДОКУМЕНТАЦИЈАКонкурсна документација за ЈН 25-14-П

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА: Одлука о додели уговора за ЈН 25-14-П-диг.коп

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ:

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 25-14-П, п.2

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 25-14-П, п.3

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 25-14-П, п.4

ОБЕВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ:

Обавештење о обустави пartije 1, ЈН 25-14-П

Обавештење о обустави пartije 5, ЈН 25-14-П

Обавештење о обустави пartije 6, ЈН 25-14-П