JН 275-18-П

ЈАВНА НАБАВКА БР: 275-18-П

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка Oро – назалних маски за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА: преговарачки поступак без објављивања позива

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУОбавештење о покретању поступка за ЈН 275-18-П

ДОКУМЕНТАЦИЈАKонкурсна документација за ЈН 275-18-П

Oдлука о додели уговора за ЈН 275-18-П

Обавештење о закљученом уговору ЈН 275-18-П