ЈН 113-14-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 113-14-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка материјала за имунохистохемију за потребе Клиничког центра Војводине.

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 113-14-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАКонкурсна документација за ЈН 113-14-О

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 113-14-О,