JН 173-14-М

ЈАВНА НАБАВКА БР: 173-14-М

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка ендопротеза за хемиартопластику зглобова за потребе Клинике за ортопедску хирургију и трауматологију Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА: поступак јавне набавке мале вредности 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 173-14-М

ДОКУМЕНТАЦИЈАКонкурсна документација за ЈН 173-14-М

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 173-14-M