JN 172-14-O

ЈАВНА НАБАВКА БР: 172-14-O

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕнабавка нерегистрованог лека ван Д Листе лекова – kolistin 1.000.000 i.u., за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 172-14-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАКонкурсна документација за ЈН 172-14-O