196-13-П

ЈАВНА НАБАВКА БР: 196-13-П

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка реагенаса и потрошног материјала за апарат RAPIDPOINT RP500, за потребе Ургентне лабораторије и Клинике за анестезију и интензивну терапију, у оквиру Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА: преговарачки поступак без објављивања позива

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКАОбавештење о покретању поступка

ДОКУМЕНТАЦИЈАКонкурсна документација за JН 196-13-П

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРАОдлука о додели уговора за ЈН 196-13-П