ЈН 182-13-П

ЈАВНА НАБАВКА БР: 182-13-П

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка наставка за URLICH CT за пацијента за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА: преговарачки поступак без објављивања позива

 OБАВЕШТЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКАОбавештење о покретању поступка

ДОКУМЕНТАЦИЈАКонкурсна документација за JН 182-13-П

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРАОдлука о додели уговора за ЈН 182-13-П-диг

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРАОбавештење о закљученом уговору за ЈН 182-13-П