ЈН 194-13-П

ЈАВНА НАБАВКА БР: 194-13-П

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка RIQUAS контроле (спољна контрола квалитета), за потребе Центра за лабораторијску медицину у оквиру Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА: преговарачки поступак без објављивања позива

OБАВЕШТЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКАОбавештење о покретању поступка

ДОКУМЕНТАЦИЈАКонкурсна документација за JН 194-13-П

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА: Одлука о додели уговора за ЈН 194-13-П-диг 

ОБАВЕШЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУОбавештење о закљученом уговору за ЈН 194-13-П